WHISKEY PRAWN PASTA

₱650.00
flamed prawns | tomato cream | fresh basil